Školní družina

Vedoucí ŠD:            Jitka Kuchlerová (kontakt: kuchlerova@zsvinor.cz)

Vychovatelky:        Soňa Červenková, Hana Weishauptová, Hana Tupá, Kateřina Šottová, Lenka Kosmannová, Iveta Binderová

Telefon do ŠD:       286028242

Informace o školní družině pro rok 2019/2020

Počet oddělení: 7

Počet přijatých žáků:  200

CENA:    300 Kč měsíčně. Vybírá se 1200 Kč v září za září až prosinec a potom 1800 Kč v lednu za leden až červen na účet 0247718399/0800, var.symbol 5555 (do poznámky, prosíme, uveďte ŠD a jméno dítěte).

Provozní doba:    6:30 - 7:40 h - ranní ŠD 
                              konec provozu ŠD - 17:00 h

Organizace provozu školní družiny 

Příchod dětí na ranní družinu je v 6:30 až 7:30 v odděleních hlavní budovy i na Vinořském náměstí. Prosíme, dodržujte čas. 
12:15 – 13:00 h - první výdej dětí – rodiče nahlásí paní vrátné jméno dítěte a počkají venku před vchodem na dítě. Vrátná sedí ve vchodu do hlavních šaten.
14:30 – 16:30 h - druhý výdej dětí obdobně jako první výdej. Tyto časy platí i pro děti chodící do přístavby u školní jídelny a pod zdravotním střediskem. Zde se ohlašujete zvonkem až do 17:00 h.  

V době od 13:00 do 14:30 h jsou děti na vycházce nebo na hřišti a nevydávají se. V případě výjimečné potřeby vyzvednutí dítěte v této době je potřeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Od 16:30 h  funguje v hlavní budově školy malý vchod do ŠD se zvonkem.

Pokud v pracovní době vrátné budete potřebovat konzultaci s vychovatelkami (nebo učitelkami II.-III.ročníku, zde ale po předchozí dohodě s učitelkou), nahlásíte u paní vrátné jméno a za kým jdete a budete puštěni do školy. Při odchodu se nezapomeňte odhlásit. Vrátná může chtít ověřit jméno podle OP.

Rodiče a prarodiče prosíme, aby na své děti čekali před vchodem do školy.  Pro Vaše větší pohodlí je zde  lavička a přístřešek. Nebo můžete čekat i v prostoru před vrátnicí v budově před dveřmi v drátěné stěně. Děkujeme, že v areálu školy nekouříte.

Pokud se dítě zúčastňuje odpoledne školního kroužku, vychovatelky zabezpečují jeho odvedení na kroužek a přivedení z kroužku.

Děti z druhého ročníku, které chodí do tříd na Vinořském náměstí a nenavštěvují ŠD, převádíme na oběd do jídelny s družinou (v případě zájmu rodičů), pokud ihned po obědě následuje účast dítěte na kroužku, zajistíme jeho přechod i tam. 

Ranní družina pro žáky druhých tříd chodící na Vinořské náměstí je na Vinořském náměstí, odpolední  v nových prostorech pod zdravotním střediskem.

Z činnosti školní družiny 2018 / 2019

Do sedmi oddělení školní družiny docházelo 200 žáků prvních až třetích tříd. Pro velký zájem byly děti opět přijaty na základě kritérií pro přijetí do ŠD. První třídy byly tento školní rok umístěny v budově pod zdravotním střediskem. Na nové škole bylo jedno oddělení ranní družiny (6.30 h.) pro děti z druhých a třetích tříd. Pro žáky prvních tříd byla ranní družina na staré škole. Odtud byly děti po vyučování převáděny do školní jídelny na novou školu a po pobytu na hřišti přecházely do třech oddělení pod zdravotním střediskem, která fungovala do 17 hod. Děti z druhých a třetích tříd využívaly do 17 hod. prostory na nové škole a v přístavbě u nové školy. Všech sedm oddělení mělo tak své vlastní třídy. Do ŠD se pořizovaly převážně nové hračky a stavebnice v hodnotě 30 000 Kč. Také děkujeme paní Ducháčové za sponzorské dary: výtvarné a kreativní potřeby.
Celková činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího programu ŠD. Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány do týdenní skladby zaměstnání. Během roku pak byly postupně plněny. Při výběru jejich náplně jsme usilovali o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. Pravidelnou činnost doplňovaly akce tradiční i příležitostné. Například: vánoční besídky, návštěvy výstav spolku zahrádkářů, návštěva dětí s recitačním a hudebním vystoupením u seniorů Na Rychtě, divadelní představení „O pejskovi a kočičce'‘, které nastudovaly druháci s paní Weishauptovou, divadelní představení „ Bublinková show“, péče o květiny a úklid před školní vrátnicí, přátelská fotbalová utkání mezi jednotlivými družinami. Děti z 1.A a části 1.C se zúčastnily celoročního projektu „Tajuplný ostrov“.  Výběr žáků druhých tříd se zúčastnil 9. ročníku Pražského dětského fotbalového poháru. Děti z 2.B a části 2.C prožily nocování v ŠD se zábavným nočním a ranním programem.
Školní zájmové kroužky zahrnovaly širokou nabídku a navštěvovala je značná část dětí ze ŠD. Docházku na ně zajišťovaly vychovatelky společně s učitelkami. Spolupráce s třídními paní učitelkami byla tradičně na velmi dobré úrovni. Každodenní kontakt s nimi pomáhal rychle reagovat na problémy v chování nebo ve výuce. Spolupráce s rodiči: podle potřeby byly paní vychovatelky s rodiči v osobním  nebo telefonickém kontaktu. Na přání rodičů prováděly přípravu na vyučování (psaní domácích úkolů). Také je velmi důležité zdůraznit práci paní Křenkové a Lukáčové, které pracují na vrátnici a pomáhají s chodem nejen ŠD, ale celé školy. Prochází tudy desítky dětí, které nám po telefonu vyvolávají. I toto je důležitá součást školy.