Školní družina

Vedoucí ŠD:            Jitka Kuchlerová (kontakt: kuchlerova@zsvinor.cz)

Vychovatelky:        Soňa Červenková, Hana Weishauptová, Hana Tupá, Kateřina Šottová, Lenka Kosmannová, Iveta Binderová

Telefon do ŠD:       286028242

Informace o školní družině pro rok 2017/2018

Počet oddělení: 7

Počet přijatých žáků:  200

CENA:    300 Kč měsíčně. Vybírá se 1200 Kč v září za 9.- 12.měs.a potom 1800 Kč v lednu za leden až červen na účet 0247718399/0800, var.symbol 5555 (do poznámky prosíme uveďte ŠD a jméno dítěte).

Provozní doba:    6:30 - 7:40 h ranní ŠD 
                            konec provozu ŠD - 17:00 h

Organizace provozu školní družiny 

Odpověď na dotaz rodičů ohledně sdílení jednoho místa v družině dvěma dětmi, vznesený prostřednictvím školské rady - prostudoval jsem školský zákon a vyhlášku o zájmovém vzdělávání (zde je školní družina) a nic na toto téma nenašel. Po mnoha telefonátech jsem se probojoval ke kompetentnímu úředníkovi ministerstva školství, který mi sdělil, že to možné není, neboť to nemá oporu v zákoně.

Od 1.4.2012 jsme zřídili pro větší bezpečnost dětí funkci vrátné. Její pracovní doba je od 12:00 do 16:30 h. Potom si děti vyzvedávají rodiče s pomocí zvonku vedle vrátnice.

Příchod dětí na ranní družinu je 6:30 až 7:30 v odděleních hlavní budovy i na Vinořském náměstí - prosíme dodržujte čas. 
12:15 – 13:15 první výdej dětí – rodiče nahlásí paní vrátné jméno dítěte a počkají venku před vchodem na dítě. Vrátná sedí ve vchodu do hlavních šaten.
14:30 – 16:30 h druhý výdej dětí obdobně jako první výdej. Tyto časy platí i pro děti chodící do přístavby u školní jídelny a pod zdravotním střediskem. Zde se ohlašujete zvonkem až do 17:00 h.  

V době od 13:15 do 14:30 h jsou děti na vycházce nebo na hřišti a nevydávají se. V případě výjimečné potřeby vyzvednutí dítěte v této době je potřeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Od 16:30 h  funguje v hlavní budově školy malý vchod do ŠD se zvonkem.

Pokud v pracovní době vrátné budete potřebovat konzultaci s vychovatelkami (nebo učitelkami I.-III.ročníku, zde ale po předchozí dohodě s učitelkou), nahlásíte u paní vrátné jméno a za kým jdete a budete puštěni do školy. Při odchodu se nezapomeňte odhlásit. Vrátná může chtít ověřit jméno podle OP.

Rodiče a prarodiče prosíme, aby na své děti čekali před vchodem do školy, pro Vaše větší pohodlí je zde  lavička a přístřešek. Od šk.roku 2017/18 můžete čekat i v prostoru před vrátnicí v budově před dveřmi v drátěné stěně. Děkujeme, že v areálu školy nekouříte.

Pokud se dítě zúčastňuje odpoledne školního kroužku, vychovatelky zabezpečují jeho odvedení na kroužek a přivedení z krožku.

Děti z třetího ročníku, které chodí do tříd na Vinořském náměstí a nenavštěvují ŠD, převádíme na oběd do jídelny s družinou (v případě zájmu rodičů), pokud ihned po obědě následuje účast dítěte na kroužku, zajistíme jeho přechod i tam. 

Ranní družina pro žáky třetích tříd chodící na Vinořské náměstí je na Vinořském náměstí, odpolední  v nových prostorech pod zdravotním střediskem. Pro děti z 1.B a části 1.C  je ŠD umístěna v  budově u školní jídelny. Děti z 1.A, části 1.C a druhých tříd budou mít družinu v hlavní budově školy.

Z činnosti školní družiny 2016/17

Do sedmi oddělení školní družiny docházelo 200 žáků z prvních až třetích tříd. Děti byly opět pro velký zájem vybírány na základě kritérií pro přijetí do ŠD. První třídy byly tento školní rok umístěny v budově nové školy. Zde bylo také jedno oddělení ranní družiny ( od 6.30 hod. )  pro děti z prvních a třetích tříd. Pro žáky druhých tříd byla ranní družina (6.30) na staré škole. Odtud byly děti po vyučování převáděny do školní jídelny na novou školu a po pobytu na hřišti přecházely do nových oddělení pod zdravotním střediskem. Zde fungovala tři oddělení ŠD s provozem do 17.00 hod. Část žáků z třetích tříd mělo odpolední družinu do 17.00 na nové škole a větší počet dětí bylo umístěno v přístavbě u školní jídelny.
Otevřením nových a velkých prostor pod zdravotním střediskem měla poprvé školní družina pro všechna oddělení své vlastní třídy. Děkujeme za ně našemu místnímu úřadu. Ve spolupráci s vedením školy se šest oddělení školních družin nově vybavilo. Tři oddělení pod zdravotním střediskem byla kompletně celá zařízena: barevné skříně, stoly, židle, koberce, sedačky, DVD přehrávače, televize, hračky, stavebnice, sportovní a kreslící potřeby. Také tři oddělení v hlavní budově školy se nově vybavila krásnými barevnými skříněmi, sedačkami, koberci, stolečky a hračkami ( stavebnice, domečky pro panenky ).
Celková činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího programu ŠD. Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány do týdenní skladby zaměstnání. Během roku pak byly postupně plněny. Při výběru jejich náplně jsme usilovali o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. Pravidelnou činnost doplňovaly akce tradiční i příležitostné.  Například: slavnost čarodějnic, divadelní představení ,,Renesance“, vánoční besídka, návštěvy výstav spolku zahrádkářů, péče o květiny a úklid před školní vrátnicí. Děti z 3.B vystoupily na vánočním setkání Baráčníků. Děti z 2.A a 2.C  se zúčastnily celoročního projektu ,,Cesta za pokladem“, kde zábavnou formou plnily sportovní nebo vědomostní úkoly. Výběr žáků druhých tříd se zúčastnil  7. ročníku Dětského fotbalového poháru. Malí fotbalisté postoupili přes základní a semifinálové kolo až do finále turnaje na ZŠ Petřiny, které z 98 fotbalových týmů vyhráli a obhájili  loňské prvenství. Školní zájmové kroužky zahrnovaly širokou nabídku a navštěvovala je značná část dětí ze ŠD. Docházku na ně zajišťovaly vychovatelky společně s učitelkami.
Spolupráce s třídními paními učitelkami a panem učitelem byla tradičně na velmi dobré úrovni. Každodenní kontakt pomáhal rychle reagovat na problémy v chování nebo ve výuce. Spolupráce s rodiči : podle potřeby byly paní vychovatelky s rodiči v osobním nebo telefonickém kontaktu. Na přání rodičů prováděly přípravu na vyučování ( psaní domácích úkolů ) . Také je velmi důležité zdůraznit práci dvou paní vrátných, které nám pomáhají s chodem nejen ŠD, ale celé školy. Prochází tudy desítky dětí, které nám po telefonu vyvolávají. Je to také velmi důležitá součást naší školy.