Školní družina

Vedoucí ŠD:            Jitka Kuchlerová (kontakt: kuchlerova@zsvinor.cz)

Vychovatelky:        Soňa Červenková, Hana Weishauptová, Hana Tupá, Kateřina Šottová, Lenka Kosmannová, Iveta Binderová

Telefon do ŠD:       286028242

Informace o školní družině pro rok 2016/2017

Počet oddělení: 7

Počet přijatých žáků:  200

CENA:    300 Kč měsíčně. Vybírá se 1200 Kč v září za 9.- 12.měs.a potom 1800 Kč v lednu za leden až červen na účet 0247718399/0800, var.symbol 5555 (do poznámky prosíme uveďte ŠD a jméno dítěte).

Provozní doba:    6:30 - 7:40 h ranní ŠD 
                            konec provozu ŠD - 17:00 h

Organizace provozu školní družiny 

Odpověď na dotaz rodičů ohledně sdílení jednoho místa v družině dvěma dětmi, vznesený prostřednictvím školské rady - prostudoval jsem školský zákon a vyhlášku o zájmovém vzdělávání (zde je školní družina) a nic na toto téma nenašel. Po mnoha telefonátech jsem se probojoval ke kompetentnímu úředníkovi ministerstva školství, který mi sdělil, že to možné není, neboť to nemá oporu v zákoně.

Od 1.4.2012 jsme zřídili pro větší bezpečnost dětí funkci vrátné. Její pracovní doba je od 12:00 do 16:30 h. Potom si děti vyzvedávají rodiče s pomocí zvonku vedle vrátnice.

Příchod dětí na ranní družinu je 6:30 až 7:30 v odděleních hlavní budovy i na Vinořském náměstí - prosíme dodržujte čas. 
12:15 – 13:15 první výdej dětí – rodiče nahlásí paní vrátné jméno dítěte a počkají venku před vchodem na dítě. Vrátná sedí ve vchodu do hlavních šaten.
14:30 – 16:30 h druhý výdej dětí obdobně jako první výdej. Tyto časy platí i pro děti chodící do přístavby u školní jídelny a pod zdravotním střediskem. Zde se ohlašujete zvonkem až do 17:00 h.  

V době od 13:15 do 14:30 h jsou děti na vycházce nebo na hřišti a nevydávají se. V případě výjimečné potřeby vyzvednutí dítěte v této době je potřeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Od 16:30 h  funguje v hlavní budově školy malý vchod do ŠD se zvonkem.

Pokud v pracovní době vrátné budete potřebovat konzultaci s vychovatelkami (nebo učitelkami I.-III.ročníku, zde ale po předchozí dohodě s učitelkou), nahlásíte u paní vrátné jméno a za kým jdete a budete puštěni do školy. Při odchodu se nezapomeňte odhlásit. Vrátná může chtít ověřit jméno podle OP.

Rodiče a prarodiče prosíme, aby na své děti čekali před vchodem do školy, pro Vaše větší pohodlí je zde  lavička a přístřešek. V případě hodně špatného počasí má paní vrátná pokyn umožnit čekání v šatně. Děkujeme, že v areálu školy nekouříte.

Pokud se dítě zúčastňuje odpoledne školního kroužku, vychovatelky zabezpečují jeho odvedení na kroužek a přivedení z krožku.

Děti z druhého ročníku, které chodí do tříd na Vinořském náměstí a nenavštěvují ŠD, převádíme na oběd do jídelny s družinou (v případě zájmu rodičů), pokud ihned po obědě následuje účast dítěte na kroužku, zajistíme jeho přechod i tam. 

Ranní družina pro žáky druhých tříd chodící na Vinořské náměstí je na Vinořském náměstí, odpolední  v nových prostorech pod zdravotním střediskem. Pro děti z 3.A a 3.C  je ŠD umístěna v  budově u školní jídelny. Děti z 1.tříd a 3.B budou mít družinu v hlavní budově školy.

 

Z činnosti školní družiny 2015/16

Do sedmi oddělení docházelo 200 žáků prvních až třetích ročníků. Děti byly pro velký zájem opět vybírány na základě kritérií pro přijetí do ŠD. První třídy byly tento školní rok umístěny v budově staré školy, stejně jako jedno oddělení ranní družiny. Po ukončení vyučování byli žáci převáděni na oběd a odpolední družiny již měli až do 17:00 na nové škole. Žáci druhých tříd měli družiny v druhém patře nové školy. Žáci z třetích tříd byli umístěni do nové budovy (přístavby) u školní jídelny. Školní družina tak získala tolik potřebné nové, krásné a dostatečně velké prostory, ve kterých se děti mohou pohodlně pohybovat a užívat si odpolední čas. Všechna oddělení tak měla své vlastní prostory a vcelku vyhovující vybavení pro činnost.

Veškerá činnost školní družiny vycházela ze Školního vzdělávacího programu ŠD. Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány do týdenní skladby zaměstnání, během roku pak byly postupně plněny. Při výběru jejich náplně jsme usilovali o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. Pravidelnou činnost doplňovaly akce tradiční i příležitostné, např. slavnost čarodějnic, divadelní představení „Zlatovláska“, vánoční besídka, návštěvy výstav spolku zahrádkářů, péče o květiny a úklid před školní vrátnicí. Děti z 1.D vystoupily ke Dni matek na setkání vinořských Baráčníků. Také jsme se zúčastnili projektu školní olympiády. Výběr žáků z prvních a druhých tříd se zúčastnil pražského dětského fotbalového poháru. Děti z druhých tříd postoupily přes základní a semifinálové kolo až do finále na ZŠ Petřiny, které z 86 fotbalových týmů vyhrálo.
 
Školní zájmové kroužky zahrnovaly širokou nabídku a navštěvovala je značná část dětí z ŠD. Docházku na ně společně zajišťovaly vychovatelky a učitelky. Spolupráce s třídními učitelkami byla na velmi dobré úrovni. Každodenní kontakt pomáhal rychle reagovat na problémy jak v chování, tak ve výuce.
 
Spolupráce s rodiči – podle potřeby byly vychovatelky s rodiči v osobním nebo telefonickém kontaktu. Na přání rodičů také prováděly přípravu žáků na vyučování.
 
Materiální podmínky: byla kompletně nově vybavena přístavba u ŠJ (nábytek, koberce, hračky, šatna). Dále jsme nakoupili sportovní a kreslící potřeby. Byly také obnoveny hračky v ostatních družinách.