Školní rok 2016/2017

Vyhodnocení srovnávacích testů zadaných žákům 3.tříd 30. a 31.5.2017

30.5.byla ve všech třetích třídách zadána srovnávací písemná práce z matematiky a předmětu "Člověk a jeho svět". Výsledky ukázaly, že děti jsou ve všech třídách připraveny velmi dobře, jejich výkony korespondovaly s ohodnocením na vysvědčení.

Srovnávací práce z českého jazyka byla zadána 31.5. Výsledky v jednotlivých třídách byly opět vyrovnané a souhlasily s ohodnocením dětí na vysvědčení. Shodné testy byly zadány v roce 1999 a 2013. Úspěšnost v řešení úloh vypadá následovně:

1999:  M: 72%  Č: 86%  Čjs: 64%

2013:  M: 78%  Č: 91%  Čjs: 70%

2017:  M: 84%  Č: 89%  Čjs: 79%

Lze konstatovat, že úspěšnost v matematice se stále zlepšuje, v českém jazyce je přibližně stejná. Test z Čjs není příliš průkazný, vypovídá spíše o obecných znalostech dětí, i zde je patrné zlepšení. Protože děti z tříd z roku 2013 se v dalším průběhu ukázaly jako velmi šikovné, lze předpokládat, že současní třeťáci budou v dalších ročnících rovněž zdatnými studenty.

 

Vyhodnocení dotazníku zadaného rodičům žáků 1.tříd na třídních schůzkách 20.4.2017


Po dohodě se školským výborem ÚMČ jsme zjišťovali spokojenost rodičů žáků 1.tříd s naší školou. Na anketní otázky odpovědělo 64 rodičů současných prvňáčků. Výjimku tvořila první otázka, kde jsme se dotazovali, zda se rodiče seznámili se vzdělávacím programem školy - přibližně dvě třetiny ho znají, jedna třetina ne. V ostatních otázkách jsme se zaměřili na to, jak se děti ve škole cítí, jak vnímají atmosféru při vyučování a míru spokojenosti rodičů s naší prací.

Zjištění vyplývající z výsledků dotazníků jsou pro školu velmi příjemná, zváště nás těší, že všechny děti jsou podle sdělení rodičů ve škole spokojeny (100%) a komunikace mezi školou a rodiči je vnímána příznivě (100%).

Jediný bod dotazníku, u kterého jsme zaznamenali mírnou nespokojenost (9%), se týká stravy ve školní jídelně. Z podnětu zástupce rodičů ve školské radě paní Mgr.Magdaleny Rytinové, byla v únoru přizvána ke spolupráci dětská lékařka paní MUDr. Slámová. Ta školní jídelnu navštívila a vypracovala zprávu (je v příloze). Z ní vyplývá, že školní jídelna postupuje podle platných předpisů. Bohužel z domova si děti přinášejí často špatné stravovací návyky.


Zpětná vazba, kterou nám rodiče našich prvňáčků poskytli, nás velmi potěšila. Zároveň nás zavazuje, abychom tuto míru spokojenosti udrželi i v následujících letech, o což se budeme snažit.


V příloze najdete podrobně zpracované výsledky včetně znění otázek.